BUSREP Vítejte na stránkách projektu BUSREP

Verejná doprava je duležitou soucástí každodenní prepravy osob. Autobusová a železnicní doprava uspokojují mnoho potreb v této oblasti, zvlášte ve velkomestských oblastech. Dále jsou klícovým prostredkem, který zajištuje prepravu osob pro všechny vrstvy spolecnosti a zároven smeruje k zlepšení úrovne životního prostredí. Má-li to mu tak být, je podstatné, aby tyto služby pritahovaly zákazníky, vycházely vstríc jejich potrebám a mohly tak soutežit s prepravou osobním autem.
Tržní síly, které poskytují úcinný produkt odpovídající poptávce ve vetšine prumyslových odvetvích, hrají ovšem ve verejné doprave pouze velmi omezenou roli. Ve vetšine prípadu jsou autobusová a vlaková spojení provozována za monopolních podmínek daných licencními smlouvami, címž je možnost volby pro cestující znacne omezena. Místo toho utvárí poskytování prepravních služeb silný politický vliv. Je tomu tak i v prípade, kdy jsou provozovány soukromými prepravci. Dále je ochrana zákazníka omezena ve srovnání s jinými oblastmi.

Kdo tedy naslouchá hlasu cestujících?

Toto je hlavní náplní projektu BUSREP, který zacal v Nexus institutu v Berlíne v roce 2003. Práce na nem je založena na predpokladu, že vzhledem k temto charakteristickým vlastnostem verejné dopravy je nezbytný zvláštní, na míru šitý prístup, který zajistí, aby byly brány v potaz názory cestujících. V tomto smyslu prístup k zákazníkum vyžaduje zvažovat zájmy cestujících na všech úrovních plánování a výrobního procesu.
Tým projektu zkoumal situaci v nekolika evropských zemích: Ceské republice, Francii, Itálii, Nemecku, Nizozemí, Rakousku, Spojeném království a Švédsku. Dále byly prostudovány nekteré príklady ve Švýcarsku a Belgii. Rozhodující otázkou bylo: Jaké strategie používají nezúcastnené strany, aby dosáhly toho, že hlas cestujících bude slyšet?
Toto téma je zajímavé pro dopravní operátory, plánovace, politiky a vedce, organizace na ochranu spotrebitele a životního prostredí, a rovnež pro obcanské skupiny angažované v dopravních službách. Tyto stránky mají za cíl poskytovat informace, a též by mely být prostorem pro dialog mezi uživateli a operátory. Proto uvítáme vaše zkušenosti, pripomínky a návrhy.

Prehled obsahu stránek

Práce na projektu zahrnuje prehled soucasné situace a širší kontext dopravní politiky a tržní struktury. Cílem bylo zpracovat jak "formální" stránku situace, jak ji lze poznat z predpisu, prumyslových standardu, plánovací praxe a príslušných norem, tak i zachycení situace na základe zkušeností operátoru, úradu, uživatelu dopravních služeb a jejich zájmových sdružení. Tohoto bylo dosaženo studiem dokumentu, rozhovory, pozorováním úcastníku a následnou analýzou kvality. Zvláštní péce byla venována slibným príkladu úcasti a zastoupení cestujících, jež zahrnovala jak zákonem stanovené postupy, tak iniciativy "zdola".
Na techto stránkách naleznete prehled prací na tomto projektu a jeho výsledky. Cást "témata" obsahuje úvod do tématu studie a predstavuje ruzné stupne uživatelských zájmu: "Politika", "Plánování", "Produkce" a "Praxe" V druhé cásti jsou predstaveny výsledky. Naleznete zde sborník z naší konference "Více zákazníku prostrednictvím vetší úcasti?", prehled dalších publikací a seznam užitecných odkazu na jiné zdroje a organizace. Brzy bude doplneno predstavení duležitých nástroju pro úcast uživatelu v dopravním plánování. Více informací mužete nalézt v publikacích, které jsme vydali, nebo se nás mužete prímo obrátit.
Krome tohoto strucného predstavení je obsah stránek k dispozici v nemcine a anglictine. Mužete se však na nás obrátit ve Vašem vlastním jazyce. Pokusíme se odpovedet, nakolik to bude možné. Dekujeme Vám za Váš zájem!
Projekt je ukoncený. Spolupracovníki projekta Vám i dále rádi odpovedí na Vaše otázky.