BUSREP Välkommen till BUSREPs hemsida!

Kollektivtrafik är ett viktigt inslag i vår vardagliga mobilitet. Buss- och spårtrafik tillfredställer många transportbehov, särskilt i urbana områden. Utäver det tjänar de som ett nyckelinstrument för att uppnå miljökvalitetsmål och garantera alla i samhället en given rörlighetsnivå. För att kunna uppnå detta konkurrerar dessa tjänster med privatbilen, och måste därför vara attraktiva och kundvänliga.
Ett kännetecken för kollektivtrafik är att marknadskrafterna, som i de flesta brancher sörjer för en effektiv och efterfråge-orienterad produktion, här endast spelar en begränsad roll. I de flesta fall utövar buss- och tågoperatörer sin verksamhet under monopolliknande förhållanden som fastställs av licenser eller servicekontrakt. Dessa ger i regel passagerarna få möjligheter för att fatta aktiva val. Snarare har ett starkt politiskt inflytande varit tongivande i att bestämma hur kollektivtrafiken ska utformas. Detta gäller även där privata entreprenörer tillhandahåller transporttjänster. Även konsumenträttigheterna är dåligt uppbyggda i jämförelse med de flesta andra sektorer.

Och vem lyssnar på passagerarna?

Detta är huvudämnet i BUSREP-projektet, som startade 2003 på nexus Institute i Berlin. Arbetet baseras på antagandet att det är nödvändigt att skapa målmedvetna och för varje situation skräddarsydda ansatser för att säkerställa att passagerarnas åsikter tas i åsyn. Ur detta perspektiv är det nödvändigt att ta ställning till passagerarnas intressen under hela planerings- och produktionsprocessen.
Projektgruppen har undersökt situationen i ett flertal europeiska länder: Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Forskningsfrågan har varit: Vilka strategier använder operatörer och andra aktörer för att göra passagerarens röst hörd?
Ämnet är intressant för trafikplanerare, politiker, vetenskapsmän/-kvinnor, konsument- och milöjöorganisationer och många andra intressegrupper som är inblandade i kollektivtrafiken. Webbsidan syftar till att sprida information, men kann också vara en möjlighet för dialog mellan användare och operatörer. Alltså välkomnar vi dina erfarenheter, kommentarer och förslag.

Översikt över webbsidan

Projektarbetet omfattade en granskning av den rådande situationen samt det större sammanhanget i fråga om transportpolitik och marknadsstrukturer. Syftet var att täcka både den "formella" situationen, som framgår av lagar, industri- och servicestandarder och planerings-praxis; och situationen som den uppfattas av operatörer, myndigheter, användare och konsument-organisationer. Detta genomfördes genom att studera skrivna källor och att utföra intervjuer och deltagande observationer. Därpå följde en kvalitativ analys av materialet. Särskilt lovande exempel på passagerardeltagande och –representation, både i form av formaliserat standardförfarande och gräsrots-initiativ, valdes ut för en närmare granskning.
På den här sidan hittar du en översikt av projektet och dess resultat tills nu. Sektionen "Ämnen" innehåller en introduktion till undersökningens huvudtems och presenterar användarintressets olika nivåer: "Politik", "Planering", "Produktion" och "Praxis". Under den andra sektionen presenteras undersökningens resultat. Här hittar du också protokoll från våran konferens, "More customers through more participation?", en översikt av andra publikationen samt en användbar länksamling till olika källor och organisationer. Inom kort kommer även en presentation av viktiga instrument för ökat användarinflytande i transportplaneringen att läggas till. Du finner mer information i våra publikationer eller genom att kontakta oss.
Utöver denna korta presentation är materialet på den här sidan tillgängligt på engelska och tyska. Men du är välkommen att kontakta oss på ditt språk. Vi kommer att försöka svara så gott vi kan. Tack för visat intresse!
Projektet slutade i 2008, men du kan fortfarande kontaktera arbetsgruppen.